ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános feltételek

A wanderwell.hu oldalt kezeli, valamint az ott található utazásokat értékesíti: WanderWell Utazásszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 169-179. F. lház. 7. em. 31. Adószám: 26613217-2-08 Cégjegyzékszám: 08-10-001938 Engedélyszám: 26613217-2-43 Bankszámlaszám: 11709002-25965401 Vagyoni biztosító neve: Európai Utazási Biztosító Zrt.

Az Utazásszervező által szervezett utazásokra a jelen ÁSZF mellett az Utazásszervező és az Utas között megkötött Egyedi Utazási Szerződés, Magyarország mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyve (a továbbiakban: Ptk.), valamint az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Az ÁSZF és az Egyedi Utazási Szerződés, valamint ezek mellékletei együttesen képezik az Utazási Szerződés tartalmát, feltételeit, rendelkezéseit.

Az utazási szerződés létrejötte

 • Az Utas az Utazásszervező szolgáltatásait személyesen az Utazásszervező irodájában a Jelentkezési Űrlap kitöltésével, vagy az Utazásszervező részére küldött elektronikus levéllel az Utas által kitöltött, vagy aláírt és csatolt utazási szerződéssel rendelheti meg. Az on-line megrendelés úgy történik, hogy a megrendelő az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó Jelentkezés űrlapot (a továbbiakban: „jelentkezés”) személyes adatainak megadásával és a túra kiválasztásával kitölti, és a mindenkori általános feltételek megismerését és elfogadását rögzítő jelentkezését az online-rendszer használatával az Utazásszervező részére elküldi.
 • A szerződés érvényesen akkor jön létre, amikor az Utazásszervező az Utas megrendelését elfogadja/visszaigazolja. Az elfogadást/visszaigazolást az Utazásszervező az Utas által megadott e-mail címre küldi meg elektronikus levélben. A visszaigazolás tartalmazza az Utas személyes adatait, a szolgáltatások megjelölését, a teljesítés időpontját, a fizetendő díjat, valamint a szervező mindenkori általános feltételeit (ÁSZF), valamint az egyedi utazási szerződést.
 • A visszaigazolás a megrendelő által a jelentkezés űrlapon megadott e-mail címre kerül megküldésre. Az Utas a jelentkezés során megadott elektronikus címe vonatkozásában tudomásul veszi, hogy az erről a levélcímről érkező levelet az Utazásszervező az Utas nyilatkozataként fogadja el. Utas vállalja, hogy a megadott e-mail cím fiókját rendszeresen ellenőrzi, valamint, hogy amennyiben e-mail elérhetősége változik, úgy erről haladéktalanul értesíti az Utazásszervezőt.
 • Ha a visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő három napon belül nem kifogásolja, illetve ha a visszaigazolás vételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó.
 • A megrendelőnek haladéktalanul jeleznie kell az Utazásszervező felé, ha a visszaigazolást a vele közölt, vagy az egyébként elvárható határidőben, legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 3 napon belül nem kapta meg. Ilyen jelzés hiányában úgy kell tekinteni, hogy az Utazásszervező által elküldött visszaigazolás a megrendelőhöz legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 3. napon megérkezett.
 • Az értesítés a jelentkezés regisztrálásáról nem minősül elfogadó nyilatkozatnak, és nem hozza létre a szerződést, csak a jelentkezés regisztrálását igazolja.
 • Ha az Utas harmadik személy(ek) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik személy(ek) értesítéséről az Utas köteles gondoskodni. Ebben az esetben a szerződés szerint a szolgáltatás megkezdéséig az ügyfelet megillető jogok és az ügyfelet terhelő kötelezettségek a harmadik személy(ek) érdekében szerződést kötő megrendelőt jogosítják, ill. terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az ügyfel(ek)et érinthetik (pl. kötelező oltás).
 • Az Utazásszervező a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatait és iratküldési kötelezettségét a szolgáltatás megrendelője által megadott e-mail címre történő elküldéssel közölheti, ill. teljesítheti joghatályosan. Az ezen adatokban bekövetkező esetleges változásról a Megrendelő/Utas köteles az irodát e-mail útján értesíteni, melynek elmaradásáért, vagy késedelméért a Megrendelőt/Utast terheli a felelősség.
 • A szerződés megkötése során valamennyi szerződő félnek a jelen Szerződés X/1. pontban foglaltak betartásával kell eljárnia.
 • Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, vagy hamis, hamisított meghatalmazást csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó, az Utazásszervezőt ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.
 • A szolgáltatás tartalmát, az egyéb feltételeket, valamint a fontos információkat (a szolgáltatás igénybevételének helye, ideje, részvételi díj, fizetési módok) a megrendelés visszaigazolása, az Egyedi Utazási Szerződés, az Utazásszervező által működtetett weblapon található leírás, illetve a jelen ÁSZF tartalmazza. Az Utazásszervező fenntartja magának a jogot, hogy az általa meghirdetett utazások feltételeit és programját tartalmazó leírásban foglaltaktól – kivételesen, indokolt esetben – eltérjen. Az Egyedi Utazási Szerződés módosításakor a megkötésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
 • A jelentkezési lapon az Utas által feltüntetett adatok valóságáért, helytállóságáért minden felelősség az Utast terheli. Amennyiben nem személyesen az Utas, hanem javára harmadik személy foglalja le az utat, az Utazásszervező nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast, valamint, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Az Utast terhelő kötelezettségek és felelősség az Utas javára szerződést kötő harmadik személyt, mint Megrendelőt terhelik, és ő írja alá az Egyedi Utazási Szerződést is. A jogok és kötelezettségek az Utast a szolgáltatás megkezdésétől kezdve illetik meg, illetve terhelik. Az Utas a szolgáltatás megkezdésével az Utazási Szerződést jelen Általános Szerződési Feltételeket és a Megrendelő addigi intézkedéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jogosultságok és kötelezettségek Utas által történő megismeréséről a Megrendelő köteles gondoskodni.

A részvételi díj

 • A részvételi díj tartalmazza az Egyedi Utazási Szerződésben megjelölt szolgáltatások díját, az Utazásszervező szervezési díját valamint az általános forgalmi adó összegét. Az Utazásszervező tájékoztatja az Utasokat, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján a részvételi díjra 27%-os ÁFA kerül felszámolásra, amennyiben Utas a részvételi díjról a számlát nem saját nevére kéri kiállítani.
 • A részvételi díj az előző pontban felsoroltakon kívül semmilyen egyéb díjat nem tartalmaz, amennyiben az Egyedi utazási szerződés ettől eltérő információt nem tartalmaz. Az Utazásszervező a részvételi díjon kívül felmerülő várható költségekről a rendelkezésére álló információkat a weblapon található programleírásokban és az Egyedi Utazási Szerződésben közzé teszi, de felhívja a figyelmet ezek változásának lehetőségére.
 • Az Utazásszervező jogosult az Utas által fizetendő díj utólagos (az utazási szerződés megkötését követő, de legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 20. napig történő) emelésére a szállítási költségek (különösen üzemanyagár), adók, illetékek és egyéb kötelező terhek (pl. üdülőhelyi díj, egyéb illetékek és díjak, úthasználati díjak stb.), továbbá a deviza forintárfolyamának változása miatt, azok emelkedésével arányosan. A módosított díj számításának módja: a díjemelés oka miatt az Utazásszervezőre háruló többletfizetési kötelezettségnek az aktuális utaslétszám alapján egy fő utasra jutó hányadrésze. Az Utazásszervező a díjemelés mértékéről és indokáról minden esetben írásbeli tájékoztatót küld. Az Utas által az utazási szerződés alapján fizetendő részvételi díj nem emelhető az utazás megkezdését megelőző húsz napon belül. Amennyiben a részvételi díj emelésének mértéke meghaladja a nyolc százalékot, az Utas bármikor elállhat az utazástól. Nyolc százaléknál magasabb díjemelés esetén a felek módosíthatják a köztük fennálló szerződést.
 • Az Egyedi Utazási Szerződés megkötésekor előleg címén a szolgáltatási díj (részvételi díj) legfeljebb 40 %-ának befizetése követelhető. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, ha a külföldi közreműködővel, vagy légitársasággal kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az Utazásszervezőre.
 • Ha az Egyedi Utazási Szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti 30 napon belül kerül sor, az Utas a teljes részvételi díjat köteles a jelentkezéssel egyidejűleg megfizetni az Utazásszervező részére a jelen Szerződés III/7. pontjában meghatározott módokon. Ha az Utas a részvételi díj teljes összegét határidőre nem fizeti be, az Utazásszervező a szerződéstől elállhat. Az Utas ez esetben köteles az Utazásszervező kárát az utazás lemondására vonatkozó előírások figyelembevételével megtéríteni.
 • Az Egyedi Utazási Szerződés alapján fizetendő teljes részvételi díj összegének megfizetését – a befizetett előleg összegével csökkentve – az Utazásszervező legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 nappal igényelheti, kivéve, ha a külföldi közreműködővel, vagy légitársasággal kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.
 • Az Utas a szolgáltatói szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének az alábbi módon tehet eleget:
 • fizetés banki átutalással
 • banki befizetéssel
 • készpénzes fizetéssel
 • Az Utas készpénzes fizetés esetén az Utazásszervező irodájában rendezheti az Egyedi Utazási Szerződésben meghatározott részvételi díjat, valamint az esetlegesen felmerülő további díjakat, költségeket.
 •  Banki átutalás esetén az Utas az Utazásszervező OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11709002-25965401 számú bankszámlájára köteles teljesíteni az Egyedi Utazási Szerződésben meghatározott részvételi díj, valamint az esetlegesen felmerülő további díjak, költségek megfizetését. A fizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor a jóváírás az Utazásszervező jelen pontban meghatározott bankszámláján megtörtént.
 • Bármely fizetési határidő elmulasztása az Utas részéről szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel az Utazásszervező jogosult a szerződéstől elállni, az Utas pedig köteles az Utazásszervező költségeit megtéríteni. A költségtérítés átalányösszegben történik, mértéke a részvételi díj és az elállás időpontjának függvénye, számítási módja és mértéke megegyezik a V/3. pontban szabályozott bánatpénz számítási módjával és mértékével.
 •  Az Utazásszervező fenntartja magának a jogot arra, hogy esetenként, üzletpolitikai szempontból kedvezményes (az Egyedi Utazási Szerződésben megjelölt részvételi díjnál alacsonyabb összegű, vagy ugyanazon részvételi díjért emelt szintű, illetve többletszolgáltatásokat is magába foglaló) akciókat hirdessen meg. Ebben az esetben az Utas és az Utazásszervező között korábban létrejött Utazási Szerződés feltételei nem módosulnak.

A szerződés teljesítése

 • Az Utazásszervező kizárólag a szerződésben felsorolt szolgáltatás(oka)t/részszolgáltatás(oka)t (a továbbiakban: „szolgáltatások”) köteles személyesen vagy közreműködő(i) útján teljesíteni a honlapon közzétett leírás tartalmának megfelelően.
 • Ha az Utazásszervező a szerződésben megjelölt valamely szolgáltatást a túra megkezdése után teljesíteni nem tudja, akkor köteles azt más, megfelelő, hasonló jellegű szolgáltatással pótolni, a szerződésben meghatározott szállodától, közlekedési eszköztől, vendéglátó üzlettől, egyéb közreműködőtől különböző szolgáltató útján is (helyettesítő szolgáltatás).
 • Az Utas repülőgéppel történő fuvarozására a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadók. Az Utazásszervező közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény korlátozza. E szabályokról az Utas kívánságára az iroda köteles tájékoztatást adni. A légiközlekedéssel összefüggő elháríthatatlan okok miatt a menetrend, az indulási és érkezési időpontok valamint az útvonal és a megjelölt légitársaság módosulhat. Az Utazásszervező a menetrend- és az útvonal-változtatás jogát fenntartja.
 • Az Utazásszervező a túrán való részvételhez kapcsolódó irato(ka)t (a továbbiakban: Úti dokumentumok) a teljes részvételi díj kiegyenlítését követően köteles az Utasnak átadni az alábbiak szerint: Az Utazásszervező az Úti dokumentumokat – eltérő megállapodás hiányában – elektronikus úton küldi meg a megrendelő által megadott e-mail címre. Az Úti dokumentumok határidőben történő megérkezésének elmaradását az Utas haladéktalanul köteles az Utazásszervezőnek bejelenteni.

A szerződés módosítása

 • Az Utazásszervező haladéktalanul köteles az ügyfelet a szerződés tárgyát képező szolgáltatás(ok) és a teljes fizetendő díj bármely megváltozásáról a körülmények által lehetővé tett leggyorsabb módon értesíteni.
 • Ha az Utazásszervező a szerződés lényeges feltételét jelentősen módosítani kívánja és az Utas az Utazásszervező által kezdeményezett módosítást elfogadja, akkor a Felek a megállapodásuknak megfelelően módosítják a szerződést.
 • Ha az Utazásszervező a szerződés lényeges feltételét jelentősen módosítani kívánja, és az Utas az Utazásszervező által kezdeményezett módosítást nem kívánja elfogadni, akkor az Utas elállhat a szerződéstől a jelen Szerződés V. fejezetének rendelkezései szerint.
 • Amennyiben az Utazásszervező a szerződés módosítását kezdeményezi, akkor az Utas haladéktalanul köteles az Utazásszervezőt az arra vonatkozó döntéséről tájékoztatni, hogy a szerződésmódosítást elfogadja-e, vagy eláll a szerződéstől.
 • Ha az Utas érdekkörébe tartozó okból a szerződés adminisztratív jellegű módosítása válik szükségessé (pl. név pontosítása), vagy a felek az Utas kezdeményezésére az szerződés nem lényeges feltételének módosításában állapodnak meg, az Utas köteles az Utazásszervező módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni.
 • Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az Egyedi Utazási Szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az Utazásszervező jogosult azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni. Ebben az esetben az Utas, ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az Utazási Szerződést, vagy 7 napon belül elállhat a szerződéstől. Elállás esetén az Utazásszervező köteles a teljes befizetett díjat haladéktalanul visszafizetni.
 • Az Utas az Utazási Szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát jogosult olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az Utazási Szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Repülőjegyek engedményezésére csak az adott légitársaság által megadott feltételek szerint van lehetőség. Az engedményezésről az Utas haladéktalanul köteles az Utazásszervezőt tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel. Az engedményezés költsége a részvételi díj 5%-a, de legfeljebb 10.000 Ft/fő. Bármely, az Utas által kezdeményezett módosítás (név-, szálloda-, időpontmódosítás stb.) esetén a szolgáltató által meghatározott módosítási díjon felül 10.000  Ft/fő módosítási díjat kell fizetni.

Elállási feltételek

 • Az Utas az Egyedi Utazási Szerződéstől írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat, erről a döntéséről köteles haladéktalanul tájékoztatni az Utazásszervezőt (az utazás Utas általi lemondása). Elállásnak minősül az is, ha az Utas – előzetes nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg utazását. Ilyen esetben a túra megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak.
 • Amennyiben az elállásra a program megkezdését megelőző 60. napnál korábban kerül sor, akkor az Utas bruttó 10.000.- Ft-ot, vagy ha a részvételi díj összege nem haladja meg az 50.000.-Ft-ot, akkor a részvételi díj bruttó 10%-át költségtérítés címén köteles megfizetni, illetve az Utazásszervező jogosult a már befizetett előlegből jelen ÁSZF alapján ezen részt visszatartani. Ezen felül Utas általi lemondás esetén Utazásszervező jogosult a lemondás dátumától függetlenül az előlegből 10.000 Forintos adminisztrációs díj levonására 50.000. -Ft-ot meghaladó utazások, és 5.000 Forint adminisztrációs díj levonására 50.000.-Ft-ot meg nem haladó utazások esetén.
 • Amennyiben az Utas az utazás megkezdését megelőző 60 napon belül áll el a szerződéstől az Utazásszervező bánatpénzt köt ki, amelynek mértéke az utazás megkezdését megelőző:

            • 60-35. nap közötti elállás esetén a teljes részvételi díj 10 %-a,

            • 34-23. nap közötti elállás esetén a teljes részvételi díj 40 %-a,

            • 22-12. nap közötti elállás esetén a teljes részvételi díj 70 %-a,

            • 11 napon belüli elállás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 %-a.

 • Amennyiben az Utas eláll az utazási szerződéstől, de ezzel egy időben jelentkezik az Utazásszervező egy másik útjára, akkor is a jelen Szerződés szerinti elállási feltételek vonatkoznak az eredeti utazási szerződésre, és a másik útra új utazási szerződést kötnek a Szerződő felek. Szintén az ebben a pontban meghatározott feltételek vonatkoznak a hatósági engedélyek hiánya, vagy hatósági kizáró határozat miatti lemondás, és egészségügyi okokból történő lemondás esetében is.
 • Az Utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Amennyiben az Utazásszervező nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazásszervezőnek lehetősége van. Ha az Utazásszervező helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazásszervező köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére.
 • Az Utazásszervező nem köteles megtéríteni az Utasnak a felmerült kárát, amennyiben azért áll el az utazási szerződéstől, mert a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevő számot nem éri el, és az Utazásszervező elállásáról az Utast erről tájékoztatták.
 • Az Utazásszervező szintén nem köteles a felmerült kár megtérítésére, ha az elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (Vis Maior).
 • Az Utazásszervező saját döntési jogkörben jogosult a túrát egy későbbi időpontra halasztani, amennyiben a túra időpontjára – az Utazásszervező által követett előrejelzések alapján – magas valószínűséggel a túra biztonságos kimenetelét veszélyeztető időjárás várható, vagy ezt a célországban kialakult biztonsági-, politikai helyzet szükségessé teszi. Amennyiben a túra elhalasztására a fentiek szerint előzetesen, az utazás megkezdése előtt kerül sor, abban az esetben a túra indulási időpontjától számított 90 napon belül Utas igényelheti, hogy a túrára befizetett összeg más, az Utazásszervező által szervezett más program/programok részvételi díjába beszámításra kerüljön.
 • Amennyiben az Utazásszervező, vagy a csoportkísérő az Utazás megkezdését követően arról dönt, hogy a fent hivatkozott időjárási körülményekre, vagy biztonsági-, politikai helyzetre tekintettel saját döntési jogkörben a túra, vagy a túra valamely programjának elhalasztása, vagy módosítása szükséges, az Utas a befizetett részvételi díj teljes, vagy részleges visszafizetésére nem tarthat igényt.

Speciális kitételek

 • Kizárólag az Utas felelőssége, hogy az Egyedi Utazási Szerződésben, illetve az Egyedi Utazási Szerződés mellékletét képező útleírásban megadott indulási időpontban és indulási helyszínen megjelenjen, különben a programot lekési, így a szolgáltatást nem tudja igénybe venni, és a részvételi díjat is elveszíti. Az Utas felelőssége az, hogy a útleírásban meghatározott egyes programokhoz tartozó programkezdési időpontokban a programkezdés helyszínén időben megjelenjen. Az Utas tudomásul veszi, hogy késése esetén a Túra a programterv szerint elindul, illetve a programterv szerint folytatódik tovább. A késés okozta következményekért és károkért az Utazásszervező nem vonható felelősségre.
 • Az Utazásszervező kifejezetten fenntartja a jogot, hogy az előre meghirdetett útvonalon, programon előzetes bejelentés nélkül változtasson, ha az Utasok és a program érdeke ezt kívánja. Az Utazásszervező az általa szervezett utazásokon a programok nehézségi szintjét, menetidejét átlagos kondícióra és átlagos időjárási viszonyokra kalkulálta. Ettől eltérések – meghirdetettől rövidebb vagy hosszabb menetidők – lehetségesek. Az eredetileg meghirdetett utazástól és a várható körülményektől való eltérések esetén az Utazásszervező a jelen Szerződés V/8. pontjában meghatározottakon kívül reklamációt, visszalépést és kártérítési igényt nem fogad el.
 • Az Utas jelen szerződés elfogadásával tudomásul veszi ezeket a lehetséges körülményeket, és kijelenti, hogy az utazáson saját felelősségére vesz részt, és elfogadja, hogy az utazás közben kialakult szituációk és veszélyek következményeitől az Utazásszervező nem tudja megvédeni. Az Utas figyelmetlensége és a helyzetnek nem megfelelő körültekintése, valamint az Utazásszervező, vagy az Utazásszervező képviselője ide tartozó figyelmeztetésének, utasításának be nem tartása miatt bekövetkezett kárért, egészségkárosodásért, halálesetért az Utazásszervező felelősségre nem vonható, kártérítésre nem kötelezhető.
 • Az Utas kijelenti, hogy az Utazásszervező által szervezett utazáson és annak programjain kizárólag akkor vesz részt, ha az egészségi állapota ezt lehetővé teszi. Továbbá az Utas kijelenti, hogy nem szenved olyan betegségben, ami a program teljesítése közben a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent magára és utastársai számára. Az Utas kijelenti, hogy az utazás során a csoportkísérő utasításainak eleget tesz.
 • Az Utazásszervező által rendelkezésére bocsátott tárgyi eszközöket, felszereléseket az Utas köteles rendeltetésnek megfelelően használni, épségüket megőrizni. Ezen eszközök, felszerelések megrongálódásáért, elveszítéséért az Utas kártérítési felelősséggel tartozik. Az Utazásszervező jogosult azonnali hatállyal elállni az utazási szerződéstől, amennyiben az Utas saját felszerelése nem felel meg a honlapon, vagy az utastájékoztatóban megjelölt követelményeknek, vagy amennyiben az adott felszerelés csoportkísérő megítélése alapján ezzel az Utas saját maga, vagy utastársai egészségét, vagy az utazás sikeres teljesítését veszélyeztetheti.
 • Az Utas kijelenti továbbá, hogy magára kötelező érvényűnek fogadja el az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások, stb.), valamint betartja, illetve tiszteletben tartja a fogadó ország jogszabályait és hagyományait. Ezen kötelezettségek elmulasztásából fakadó károkért az Utas korlátlan módon felel, továbbá tudomásul veszi, hogy az Utazásszervező ezen károkért semmilyen jellegű felelősséget nem vállal.
 • Az Utas tudomásul veszi, hogy saját felelőssége hogy a célország beutazási feltételei felől tájékozódjon és ezeknek eleget tegyen (különös tekintettel, de nem kizárólagosan: érvényes útiokmányok/vízum/oltások megléte, előzetes regisztráció egyes országok esetében). Utas tudomásul veszi, hogy amennyiben a beutazását az adott célország bármilyen okból megtagadja, úgy az utazás/túra a részvétele nélkül folytatódik tovább, amely esetben az Utazásszervező a részvételi díjat nem fizeti vissza, annak 100%-át az Utazásszervező bánatpénzként jogosult megtartani. Az Utas tudomásul veszi, hogy amennyiben saját felügyelete alatt kiskorú személlyel utazik, úgy amennyiben mindegyik törvényes képviselő nincsen jelen az utazás során, úgy az utazáson részt nem vevő törvényes képviselő(k)-től köteles beszerezni az adott személy hozzájárulását az utazáshoz. A fenti nyilatkozat hiányában az Utazásszervező az utazásból kizárhatja az utast/utasokat, amely esetben Utazásszervező a részvételi díjat nem fizeti vissza, annak 100%-át az Utazásszervező bánatpénzként jogosult megtartani. Az Utas tudomásul veszi, hogy amennyiben felügyelete alatt kiskorú személy utazik, úgy az utazás során a kiskorú személyt köteles mindvégig fokozott figyelme és felügyelete alatt tartani, illetve a kiskorú személy minden cselekményét érintően kizárólagos felelősséggel tartozik (különösen, de nem kizárólagosan a kiskorú személy testi épségét/egészségét/életét negatívan érintő események, illetve a kiskorú által okozott károk tekintetében).
 • Utazásszervező az utazásaira csoportkísérőket delegál, melyeket a programleírásban, mivel a programokat túráknak és kalandtúráknak nevezi, túravezetőként nevesíti.
 • Az Utas jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy az Utazásszervező által szervezett túrák speciális és extrém jellegükből fakadóan az Utas életére és egészségügyi állapotára fokozott veszélyt jelentenek, szélsőséges esetben halált is okozhatnak. A jelen pontban rögzítettek bekövetkezéséért az Utazásszervező felelősséget nem vállal, halál vagy súlyos egészségkárosodás esetén felelősségi, illetve kártérítési kötelezettsége nem keletkezik.

Hibás teljesítés, kifogáskezelés

 • Az Utazásszervező helytáll a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is, ha a szolgáltatást közreműködő útján teljesíti, kivéve, ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza. Hibás teljesítés esetén az Utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utas szavatossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény, amelyet az Utazásszervező úgy teljesít, hogy az Utas által közölt hibát kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett az Utazásszervező azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt. Ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, az Utazásszervező nem köteles erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani ill. visszatéríteni.
 • Az Utas szavatossági igényeire egyebekben a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
 • Az Egyedi Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az Utazásszervező felel. Ha az Utazásszervező a vállalt szolgáltatást nem az Utazási Szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. Az Utazásszervező nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.
 • Az Utazásszervező felel az Utazási Szerződés nem-teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen Vis Maior esetén, vagy ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza, ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani.
 • Ha az utazás megkezdését követően az Utazásszervező az Utazási Szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét felróhatóan nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözetet az Utas köteles megfizetni. Ha az Utazásszervező ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az Utas azt indokoltan nem fogadja el, az Utazásszervező – amennyiben az Utas erre igényt tart – köteles gondoskodni az utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az Utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.
 • Az Utas az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Ennek elmulasztásából vagy késedelméből eredő kárért az Utas felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Ha a Felek a szavatossági igény rendezése tárgyában a helyszínen megállapodni nem tudnak és az Utas szavatossági igényt kíván érvényesíteni, akkor ezt a túra befejezésétől számított legkésőbb 30 napon belül köteles az Utazásszervezőnek írásban bejelenteni. Az Utas felel a közlés késedelméből eredő károkért és a bizonyítási teher az Utasra hárul. Az Utazásszervező az Utas igénybejelentésének kézhezvételét követően köteles azt kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni és álláspontjáról, valamint annak indokáról az Utast értesíteni.
 • Az Utazásszervező köteles a túra során az Utasnak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az Utazásszervező és az Utas egymással szembeni kártérítési felelősségére egyebekben úgy az elállás, mint a hibás teljesítés esetén a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet és a Ptk. szabályai az irányadók, azzal, hogy az iroda kártérítési felelőssége legfeljebb a részvételi díj összegének kétszereséig áll fenn.
 • Az Utazásszervező a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Az Utazásszervező tájékoztatja az Utast, hogy a légi személyszállítás szabályairól rendelkező 25/1999. (II.12.) Kormányrendelet alapján a légi személyszállításra vonatkozó szerződés az Utas és a légitársaság között jön létre akkor is, ha a repülőjegy foglalása, megvásárlása az Utazásszervező közreműködésével történik. Az Utazásszervező felelősségét az alábbi nemzetközi fuvarozással kapcsolatos egyezmények korlátozzák még: a légi fuvarozók felelősségéről szóló 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, az 1986 évi 2. törvényerejű rendelettel kihirdetett Berni Nemzetközi Fuvarozási Egyezmény, 889/2002/EK rendelettel módosított 2027/97/EK rendelet, a  visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 261/2004/EK rendelet, a vasúti személyszállítást igénybevevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet, a légi személyszállítás szabályairól rendelkező 25/1999. (II.12.) Korm. rendelet valamint az 1986. évi II. tvr.-tel kihirdetett berni (COTIF) egyezmény. Az Utas tudomásul veszi, hogy az Utazásszervezőt nem terheli sem felelősség, sem kártérítési kötelezettség mindazon károkért, amelyeket az Utas a személyfuvarozó magatartása (pl. járatkésés, járattörlés, beszállás megtagadása stb.) következtében szenvedett el.
 • Az Utas köteles közreműködni a kárenyhítésben. A kártérítési igényt a hazaérkezéstől számított 5 munkanapon belül kell bejelenteni írásban, a helyszíni jegyzőkönyv csatolásával. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
 • A kártérítés nem vonatkozik az Utas poggyászának elveszéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket az Utazásszervező és a repülőtársaságok megállapodásának értelmében kell az Utasnak haladéktalanul bejelentenie és érvényesítenie a légitársaságnál.
 • Az Utazásszervező a szolgáltatások természeti és társadalmi környezetének rendkívüli okból történt változásáért (pl. jéghiány, hóhiány, trópusi vihar, szárazság, szélsőséges időjárási viszonyok, hegyomlás, politikai helyzet, betegség, háború, stb.) és az ezekből fakadóan esetlegesen elmaradó szolgáltatásokért nem vállal felelősséget.
 • Az utazás során az Utas által harmadik személynek (akár másik Utasnak) okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
 • Az Utazásszervezőnek az Egyedi Utazási Szerződés nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége a 281/2008 (XI.28) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése alapján a jelen ÁSZF VII./7. pontjában foglaltak szerint korlátozott.

Baleset,- betegség és poggyászbiztosítás

 • Az Utazásszervező kiköti és az Utas vállalja, hogy az Utazásszervező által szervezett utazások speciális jellege miatt a programokon az Utas csak érvényes baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás megléte esetén vehet részt.
 • Az Utas jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a részvételi díj nem tartalmazza a baleset-, betegség-, poggyász- és útlemondási biztosítás díját, továbbá a repülőtéri, kikötői illetéket, valamint az esetlegesen felmerülő különböző felárakat.
 • Az Utas köteles az utazás teljes időtartamára olyan tartalmú biztosításokat kötni, melyek kiterjednek a túra célországára és a megrendelt szolgáltatás keretében végzett extrém tevékenységre.
 • Saját poggyászának, kézicsomagjának őrizetéről az utazás során az Utas maga köteles gondoskodni, kivéve, ha továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a szállító, vagy szolgáltató felelős képviselője átvette.
 • A biztosítások megkötésének elmulasztása esetén az Utas viseli azokat a költségeket, kiadásokat és károkat, (ide értve különös tekintettel, de nem kizárólagosan a járóbeteg szakellátás, a fekvőbeteg-szakellátás, a fekvőbeteggyógyintézeti ellátás, az orvosi rehabilitáció, fogsebészeti ellátás, a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz valamint a betegszállítást költségét, sérelemdíjat, nem vagyoni kárt és a túrai költségtérítést) amelyeknek a megtérülésére biztosítási szerződés megkötése esetén – a biztosítók általános biztosítási gyakorlata alapján – számíthatott volna.
 • Az Utas a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a saját felelőssége az, hogy olyan színvonalú és térítési kategóriájú biztosítást kössön, amely minden igényét kielégíti egy esetleges káresemény esetén. Az Utas jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy az Utazásszervező az Utas által megkötött biztosítás alapján a biztosító által nem térített károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A felek további jogai és kötelezettségei

 • Az útlevél beszerzéséről és érvényességéről, valamint az esetleges vízum beszerzéséről eltérő megállapodás hiányában az Utas köteles gondoskodni, az útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utas felel. Az Utas felel továbbá azért, hogy az utazás során elegendő valuta álljon a rendelkezésére. A jelen pontban meghatározott rendelkezések be nem tartásából eredő károkért az Utas semmilyen igényt nem jogosult támasztani, továbbá köteles az Utazásszervező ebből eredő kárát teljes mértékben megtéríteni. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas a túrán nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha a jelen Szerződés V/1. pontjában írottak szerint a túrát nem kezdte volna meg.
 • 14 év alatti kiskorú az utazáson csak nagykorú, felnőtt kísérő részvételével vehet részt.
 • Az Egyedi Utazási Szerződés aláírásával az Utas hozzájárul ahhoz, hogy az Utazási Szerződés teljesítése kapcsán az Utazásszervezőnek átadott személyes adatait az Utazásszervező tárolja, kezelje. Utazásszervező a tudomására jutott személyes adatok kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.
 • Az Utas tudomással bír arról, hogy az utazás során az Utazásszervező fénykép és mozgókép felvételeket készíthet. Az Utas az Egyedi Utazási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Utazásszervező által készített, az Utast esetlegesen ábrázoló fényképeket és mozgókép felvételeket a honlapján közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja.
 • Az Utas az Egyedi Utazási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Utazásszervező részére utazási ajánlatokat, valamint egyéb promóciós ajánlatokat küldjön az Egyedi Utazási Szerződésben megadott elérhetőségekre, postai illetve elektronikus úton.

Egyéb rendelkezések

 • A Szerződő felek kötelesek egymással jóhiszeműen együttműködni és egymást minden, a jelen szerződéssel összefüggő lényeges kérdésről, körülményről körültekintően tájékoztatni.
 • A jelen szerződés teljesítését érintő jognyilatkozatokat, reklamációkat a sérelmet szenvedett vagy a tájékoztatást egyéb okból közlő Szerződő fél köteles írásba foglalni és haladéktalanul a másik Szerződő féllel vagy annak képviselőjével személyesen átvetetni vagy a másik Szerződő fél székhelyére, lakcímére (telefax számára) ajánlott levélben vagy telefax útján, vagy az Utazásszervező e-mail címére megküldeni.
 • A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy utóbb olyan tényekre, körülményekre nem hivatkozhatnak, amellyel kapcsolatos írásbeli tájékoztatási kötelezettségüknek a fentiek szerint nem tettek eleget.
 • Az Utas az utazás során köteles a csoportkísérővel és a többi utassal együttműködni. Elképzelhetőek olyan szituációk, mikor a csoportkísérő az utazás sikeres teljesítése, a testi sérülések elkerülése érdekében utasításokat kell, hogy adjon az utas/utasok részére, melyeknek az utasok kötelesek eleget tenni. Amennyiben valamelyik utas a csoportkísérő utasításait nem követi és ezzel saját maga, vagy mások testi épségét, az utazás sikeres lebonyolítását veszélyezteti, úgy az Utazásszervező jogosult az utazási szerződést azonnali hatállyal felmondani és kártérítés iránti követelést érvényesíteni az Utassal szemben.
 • Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem az Utazásszervező adott ki, az utazási szerződés teljesítése és az Utazásszervező kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az utazásszervezőn, sem annak közreműködőin; azokért az Utazásszervező nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.
 • Felek megállapodnak, hogy a jelen jogviszony a magyar jog az irányadó. A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek peren kívül rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.
 • Az Utas kijelenti, hogy az Utazásszervező által szervezett utazás feltételeit megismertem és tudomásul vettem, azt magamra és utastársaimra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.
 • Az Utas visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Ptk. 6:78. § (2) bekezdése szerinti külön tájékoztatásban részesült a jelen ÁSZF III/3., IV/6., V/3., V/9., VI/1., VI/7., VII/6., VII/7., VII/8., VII/9., VII/11., VIII/1., VIII/2., VIII/6., VIII/7., és IX/1. pontjai lényegesen eltérnek a jogszabályoktól, vagy a szokásos szerződés kötési gyakorlattól, amely pontok kifejezett kiemelését utas elfogadja. Továbbá Utas kijelenti, hogy tudomásul vette a részvételi díjon felül esetlegesen fizetendő díjakról, bánatpénzről szóló tájékoztatást.