ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Általános rendelkezések

 1. A WanderWell Zrt. (a továbbiakban: Utazásszervező) által szervezett utazásokra a jelen általános utazási szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), az Utazásszervező és az utas (a továbbiakban: Utas, vagy Utasok) között létrejött egyedi utazási szerződés (a továbbiakban: Egyedi Utazási Szerződés), az Utazásszervező honlapján, a www.wanderwell.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap) az adott úttal kapcsolatban megtalálható utas tájékoztató (a továbbiakban: Utas Tájékoztató), továbbá a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény, az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 2013/1996. (XII.23.) Kormányrendelet az irányadó.
 1. Az ÁSZF, az Egyedi Utazási Szerződés és az Utas Tájékoztató együttesen képezik az utazási szerződés (a továbbiakban: Utazási Szerződés) tartalmát, feltételeit, rendelkezéseit.
 1. Mindazok a prospektusok, leírások, ismertetők, amelyeket nem az Utazásszervező ad ki, bocsát az Utas rendelkezésére nem képezik az Utazási Szerződés részét és azok az Utazásszervezőre nézve kötelezettséget nem keletkeztetnek, azok teljesítéséért az Utazásszervező nem köteles.
 1. Utazásszervező adatai:

Cégnév:WanderWell Utazásszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített cégnév: WanderWell Zrt.

Székhely: 1085 Budapest, József körút 53. 2. em. 15. ajtó.

Cégjegyzékszáma: 01-10-140632

Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 26613217-2-42

Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11709002-25965401

Telefonszáma: +36304274780

E-mail címe: info@wanderwell.hu

Fax szám: nem rendelkezik

Honlapja: www.wanderwell.hu

MKEH regisztrációs száma: U001855

Vagyoni biztosítást nyújtó biztosító: Európai Utazási Biztosító Zrt.

 1. Tartós adathordozó: a pdf formátumú elektronikus fájl, az e-mail üzenet, valamint a Honlapon megjelenő tartalom.

II. Az utazási szerződés létrejötte

 1. Az Utazási Szerződés az alábbi feltételek együttes teljesülésével jön létre:
  1. jelentkezési lap (a továbbiakban: Jelentkezési lap) Honlapon történő kitöltése és elküldése az Utazásszervező részére; a jelentkezés Utazásszervező által e-mailben történő visszaigazolása és nyilvántartásba vétele és az Egyedi Utazási Szerződés Utasnak történő megküldése e-mail útján; vagy
  2. a jelentkezés e-mailen történő megküldése; az Utazásszervező által e-mailben megküldött Egyedi Utazási Szerződés Utas által kitöltve és aláírva történő megküldése (postai úton, vagy bescannelve e-mailen), és
  3. a részvételi díjelőleg/részvételi díj Utas általi megfizetése, aminek az az Utazásszervező bankszámláján történő jóváírása minősül;
  4. az Utazásszervező által a részvételi díjelőlegről/részvételi díjról kiállított számla Utasnak történő megküldése.
 1. A Jelentkezési lapon az Utas által feltűntetett adatok valóságáért, helytállóságáért minden felelősség az Utast terheli.
 1. Utazásszervező a visszaigazolást követő 5 munkanapig vállal kötelezettséget a foglalás fenntartásáért. Amennyiben ezen időtartam alatt az Utas a részvételi díjelőleg (III.4. pont esetében a teljes részvételi díj) fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Utazásszervező jogosult a foglalás megszűntetésére Utas egyidejű értesítése mellett.
 1. Az Utazási Szerződés megkötése, módosítása során az Utas jogosult meghatalmazottja révén eljárni. Meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és az Egyedi Utazási Szerződéshez csatolni. Ilyen meghatalmazás esetén az Utazási Szerződésből fakadó valamennyi jog és kötelezettség címzettjévé a meghatalmazó (Utas) válik.
 1. Az Utazási Szerződést és annak esetleges módosításait tartós adathordozón az Utas rendelkezésére kell bocsátani.
 1. Az Egyedi Utazási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Honlapon az adott utazással, úttal kapcsolatban közzétett utazási információk (Utas Tájékoztató). Az Utas Tájékoztató tartalmazza az úticélt, az útvonalat és a jelentősebb tartózkodási helyeket, út időtartamát, az Utazásszervező által nyújtott szolgáltatások pontos megnevezését, leírását, minőségét, azok díját, a részvételi díjon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket, a pontos programot, a szállások és utazási eszközök jellemzőit, az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást, a legalacsonyabb létszámot, amely az utazás elindításának feltétele, az utazással érintett országok útiokmány- és vízumelőírásait, ideértve a beutazásra előírt egyéb különleges előírásokat, valamint az utazással összefüggő egészségügyi előírásokat.

Az Utas Tájékoztatót írásba kell foglalni és tartós adathordozón az Utas rendelkezésére kell bocsátani.

 1. Az Utazásszervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az Utas Tájékoztatóban foglaltaktól – kivételesen indokolt esetben – eltérhet, feltéve, hogy az ilyen változásokat az Utassal az Utazási Szerződés megkötése előtt írásban közölte és a változásokról való tájékoztatást megtörténtét az Egyedi Utazási Szerződés tartalmazza.
 1. Az Utazásszervező fenntartja magának a jogot arra, hogy – kivételesen indokolt esetben – az Utas Tájékoztatóban megjelölt programok sorrendjét felcserélje, a szálláshelyeket módosítsa, azonos jellegűre és értékűre cserélje, illetve a szobabeosztást, valamint a szállítóeszközökön az ülésrendet megváltoztassa.
 1. Az Utas jogosult az Utazási Szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát olyan harmadik személy részére átruházni, aki megfelel az Utazási Szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az átruházásról az Utas haladéktalanul, az utazás megkezdése előtt, tartós adathordozón köteles az Utazásszervezőt tájékoztatni. Átruházás esetén amennyiben az engedményes (új utas) nem jogosult azokra a díjkedvezményekre, amelyekre az Utas (engedményező) volt jogosult, úgy az engedményes (új utas) köteles a teljes (díjkedvezményekkel nem csökkentett) részvételi díjat megfizetni Utazásszervező részére. Az átruházást megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az Utas (engedményező) és az engedményes (új utas) egyetemlegesen felel.
 1. Utazásszervező fenntartja a jogát arra, hogy az utazás megkezdése előtt az Utazási Szerződésre vonatozó feltételeket egyoldalúan módosítsa, amennyiben a módosítás nem jelentős és a módosításról világos, közérthető és kifejezett módon tájékoztatja az Utast.
 1. Utazásszervező felhívja az Utas figyelmét, hogy az Utas akkor is a teljes részvételi díjat köteles megfizetni, illetve nem tarthat igényt a részvételi díj csökkentésére, ha az Utas saját döntése alapján az utazás időtartamát lerövidíti (pl. később utazik el az utazás indulási helyére, vagy előbb tér vissza az utazásról), vagy amennyiben az utazási csomag keretében Utazásszervező által nyújtott valamely szolgáltatást nem veszi igénybe.
 1. Utazásszervező felhívja az Utas figyelmét arra, hogy bizonyos utazások programja és időpontja az utazási célállomásra járatot üzemeltető légitársaság menetrendjéhez igazodik. Utazásszervező fenntartja a jogát arra, hogy amennyiben a légitársaság menetrendje megváltozik, úgy ezen utazások időpontját, illetve programját módosítsa. Az Utazásszervező az ezen rendelkezéssel érintett utazásokra külön felhívja az Utas figyelmét a Honlapon. Amennyiben a program módosítás jelentős mértékű, úgy Utazásszervező a részvételi díj arányos részét visszatéríti az Utas részére.

III. A részvételi díj és megfizetése

 1. A részvételi díj magában foglalja az Utas Tájékoztatóban megjelölt szolgáltatások díját, az Utazásszervező szervezési díját valamint az általános forgalmi adó összegét. A részvételi díj baleset, betegség- és poggyászbiztosítást, valamint útlemondás esetére vonatkozó biztosítást nem foglal magában, azokat az Utas a biztosítóval kötendő külön szerződés alapján veheti igénybe.
 1. Két nap időtartamot meghaladó utazás esetén az Utas a jelentkezéssel egyidejűleg a részvételi díj 40 %-ának megfelelő összegű előleget köteles fizetni, amelynek pontos mértékét/összegét az Utas Tájékoztató/Egyedi Utazási Szerződés tartalmazza. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, amennyiben a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az Utazásszervezőre.
 1. Utas a részvételi díjból fennmaradó összeget az utazás kezdő időpontját megelőző 30. napig köteles megfizetni Utazásszervező részére. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, amennyiben a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.
 1. Az utazás kezdő időpontját megelőző 30 napon belül történő jelentkezés esetén, valamint a két nap időtartamot nem meghaladó utazás esetén az Utas a teljes részvételi díjat köteles a jelentkezéssel egyidejűleg megfizetni az Utazásszervező részére.
 1. Utazásszervező – legfeljebb az utazás kezdő időpontját megelőző huszadik napig – kizárólag az alábbi költségek emelkedése esetében jogosult az Utas által az Utazási Szerződés alapján fizetendő díjat megemelni:
  1. a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket),
  2. az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy
  3. az adott utazásra irányadó devizaárfolyam változása miatt.

A díjemelés számításának módja a megjelölt költségek emelkedése okán az Utazásszervezőre háruló többletfizetési kötelezettségnek az egy fő utasra eső hányada. A díjemelés indokát az Utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell.

 1. Utazásszervező fenntartja magának a jogot arra, hogy esetenként, üzletpolitikai szempontból kedvezményes (az Utas Tájékoztatóban megjelölt részvételi díjnál alacsonyabb összegű, vagy ugyanazon részvételi díjért emelt szintű, illetve többletszolgáltatásokat is magába foglaló) akciókat hirdessen meg. Ebben az esetben az Utas és az Utazásszervező között korábban létrejött Utazási Szerződés feltételei nem módosulnak.

 IV. Az utazási szerződés megszűnése, megszüntetése

 1. Az Utas az Utazási Szerződést írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtt bármikor felmondhatja a IV.8. pontban foglalt adminisztrációs költség/bánatpénz fizetési kötelezettség mellett.
 1. Az Utas az utazás megkezdését megelőzően bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében, – amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az “utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került – olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az Utazási Szerződés teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az Utazó célállomásra való szállítását. Az Utazási Szerződés e pont szerinti felmondása esetén az Utas a részvételi díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet.
 1. Utazásszervező felhívja az Utas figyelmét, hogy amennyiben az Utas az Utazási Szerződés megkötését követően másik utazásra kíván átjelentkezni (azaz Utazási Szerződést fel kívánja mondani és másik utazásra vonatkozó utazási szerződést kíván kötni) (a továbbiakban: Átjelentkezés), úgy azt kizárólag IV.8. pont szerinti adminisztrációs díj/bánatpénz fizetési kötelezettség mellett teheti meg. Utazásszervező fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos esetekben (pl. törzsutasok esetében, az utazások telítettségétől függően stb.) ezen rendelkezéstől eltérjen és lehetővé tegye az Utas részére a költségmentes Átjelentkezés lehetőségét. Ebben az esetben (azaz, amikor Utazásszervező a IV.8. pont szerinti adminisztrációs díj/bánatpénz fizetési kötelezettség nélkül biztosítja az Átjelentkezés lehetőségét az Utasnak), amennyiben az Utas az Átjelentkezés következtében megkötött új Utazási Szerződést kívánja felmondani, úgy bánatpénzként azt az összeget köteles megfizetni, amit az eredeti utazás felmondásakor kellett volna fizetni az Utazásszervező részére (és amely összeg követelésétől akkor az Utazásszervező eltekintett), kivéve, ha az új Utazási Szerződés felmondása esetében fizetendő bánatpénz magasabb összegű, mert ebben az esetben az Utazásszervező jogosult a magasabb összegű bánatpénz megfizetését követelni az Utastól.
 1. Az Utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az Utazási Szerződést és köteles visszafizetni az Utasnak a részvételi díjat, ha
  1. az utazásra jelentkezett személyek száma nem éri el a minimális létszámot és az Utazásszervező az Utazási Szerződés felmondásáról a szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az Utast:
 • 20 nappal az utazás megkezdése előtt a 6 napnál hosszabb utak esetén,
 • 7 nappal az utazás megkezdése előtt a 2 és 6 nap közötti időtartamú utak esetén,
 • 48 órával az utazás megkezdése előtt, a 2 napnál rövidebb utak esetén, vagy
  1. az Utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják az Utazási Szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazás megkezdése előtt értesíti az utazót az Utazási Szerződés felmondásáról.

Felek elháríthatatlan és rendkívüli körülménynek tekintik különösen, de nem kizárólagosan a célországban bekövetkezett – az életet és egészséget, illetve a vagyoni biztonságot veszélyeztető – politikai eseményt, természeti csapást, egészségügyi, pandémiás helyzetet, ami veszélyezteti, vagy akadályozza az utazás sikeres lebonyolítását.

 1. Az utazásszervező az 1. pont alkalmazása esetén megtéríti az Utas által vagy nevében a befizetett teljes részvételi díj bánatpénzzel csökkentett értékét, a 2. és 4. pont bekezdés alkalmazása esetén pedig a befizetett teljes részvételi díjat. Az Utas részére való megtérítést haladéktalanul, de legkésőbb az Utazási Szerződés felmondását követő 14 napon belül kell teljesíteni.
 1. Amennyiben az Utas a III.3. pontban megjelölt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy Utazásszervező az Utas részére az Egyedi Utazási Szerződésben feltűntetett e-mail címre küldött értesítéssel felszólítja Utast a teljesítésre. Amennyiben Utas fizetési kötelezettségének a felszólítás megküldését követő 5 (öt) napon belül nem tesz eleget, úgy Utazásszervező jogosult felmondani az utazási szerződést és meghiúsulási kötbérként a részvételi díj 20%-át megtartani, illetve követelni.
 1. Az Utazásszervező jogosult felmondani az Utazási Szerződést, amennyiben az Utas szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti, vagy sérti az utastársai nyugalmát, érdekeit, testi épségét, illetve az utazási program lebonyolítását, vagy olyan magatartást tanúsít, ami a vele való együtt utazást jelentős mértékben megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi és ezen magatartásával az Utazásszervező képviselőjének (túravezető) figyelmeztetése ellenére sem hagy fel. Ebben az esetben Utazásszervező jogosult a részvételi díjat kötbér jogcímén megtartani és a kötbéren felüli kárának megtérítését is követelni.

Az Utas tudomásul veszi, hogy

 1. az utazás során köteles a túravezetővel és a többi utassal együttműködni. A túravezető (utaskísérő) jogosult az utazás sikeres teljesítése, a testi sérülések elkerülése érdekében utasításokat adni az Utas részére, amelyeknek Utas köteles eleget tenni. Amennyiben Utas a túravezető szakszerű utasításait nem követi és ezzel saját maga, utastársai vagy mások testi épségét sérti, vagy veszélyezteti, úgy Utazásszervező jogosult az utazási szerződést azonnali hatállyal felmondani és kártérítés iránti követelést érvényesíteni Utassal szemben;

 2. Utazásszervező fenntartja magának a jogot arra, hogy előre nem látható körülmények esetén (pl. rendkívüli időjárási helyzet) az utazás programját, útvonalát módosítsa, vagy az utazást félbeszakítsa;

 3. Utazásszervező jogosult azonnali hatállyal felmondani az utazási szerződést, amennyiben az Utas saját felszerelése nem felel meg az Utas Tájékoztatóban megjelölt követelményeknek és a túravezető megítélése alapján ezzel az Utas saját maga, vagy utastársai egészségségét, vagy az utazás sikeres teljesítését veszélyeztetné.

 1. Az utazás kezdő időpontját megelőző 180. napnál korábbi felmondása esetén az Utas két napot nem meghaladó utazás esetén 5.000,-Ft, két napot meghaladó utazás esetén 10.000,-Ft összegű adminisztratív díjat köteles megfizetni Utazásszervezőnek.

Amennyiben az Utas az utazás kezdő időpontját megelőző 180 napon belül felmondja az utazási szerződést, úgy azt az alábbi bánatpénz fizetési kötelezettség mellett teheti meg:

 1. 180-150. nap közötti felmondás esetén a teljes részvételi díj 10 %-a,
 2. 149-120. nap közötti felmondás esetén a teljes részvételi díj 30 %-a,
 3. 119-90. nap közötti felmondás esetén a teljes részvételi díj 50 %-a,
 4. 89-60. nap közötti felmondás esetén a teljes részvételi díj 70 %-a,
 5. 59-30. nap közötti felmondás esetén a teljes részvételi díj 90 %-a,
 6. 29 napon belüli felmondás, vagy amennyiben az Utas nem vesz részt az utazáson a részvételi díj 100 %-a.
 1. Az Utazásszervező által közvetített, a részvételi díjban benne nem foglalt szolgáltatások lemondása esetére a szolgáltatást nyújtó által alkalmazott lemondási feltételek vonatkoznak.
 1. Ha az utazás megkezdése előtt az Utazásszervező jelentősen megváltoztatja a Kormányrendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja szerinti valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét, vagy nem tudja teljesíteni a Kormányrendelet 17. § (3) bekezdés a) pontja szerinti különleges igényeket, illetve a Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése szerint az utazási csomag teljes díjának több mint 8 százalékkal történő emelésére tesz javaslatot, az Utas 8 napon belül jogosult
  1. a javasolt változtatást elfogadni, vagy
  2. bánatpénz megfizetése nélkül az Utazási Szerződést felmondani.

10.1. Ha az Utas felmondja az Utazási Szerződést, és az Utazásszervező másik utazást ajánl fel, elsősorban azonos vagy magasabb minőségű utazást kell felajánlani.

10.2. Az Utazásszervező indokolatlan késedelem nélkül, világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón tájékoztatja az Utast

  1. a 10. pont szerinti változtatásokról és az utazás részvételi díjára gyakorolt hatásról,
  2. arról az Utasnak 8 napon belül tájékoztatnia kell az Utazásszervezőt a döntéséről,
  3. arról, hogy ha az Utas nem ad választ a 8 napon belül, úgy az Utazási Szerződést a határidő lejártát követő napon megszűnik, valamint
  4. amennyiben az Utazásszervező másik utazást ajánl fel, úgy a felajánlott másik utazásról és annak díjáról.

10.3. Ha az utazásra vonatkozó szerződést érintő módosítás vagy az Utazásszervező által felajánlott másik utazás alacsonyabb minőségű vagy értékű utazást eredményez, úgy az Utas megfelelő díjengedményre jogosult.

10.4. Ha az Utazási Szerződést az Utas felmondja és nem fogad el másik utazást, úgy az Utazásszervező haladéktalanul, de legkésőbb az Utazási Szerződés felmondásától számított 14 napon belül visszafizeti az Utasnak az általa vagy a nevében befizetett teljes díjat. Az Utas – a Kormányrendelet 27. § (2) és (3) bekezdésére figyelemmel – az Utazási Szerződést megszűnéséből eredő kára megtérítésére jogosult.

V. Hibás teljesítés és kártérítési felelősség

 1. Az Utazási Szerződésben vállalt utazási szolgáltatás teljesítéséért az Utazásszervező felel.
 1. Az Utas az eset körülményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul tájékoztatni az Utazásszervezőt vagy az utazásközvetítőt az Utazási Szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről.
 1. A szerződésszegést az Utazásszervező köteles orvosolni, kivéve, ha
   1. az lehetetlen, vagy
   2. aránytalan költségekkel jár a szerződésszegés súlyára és az érintett utazási szolgáltatások értékére figyelemmel.

Ha az Utazásszervező a nem orvosolja a szerződésszegést, az Utas díjengedményre, illetve kártérítésre jogosult.

 1. Ha az Utazásszervező – a 3. pont a) vagy b) pontjában megjelölt ok kivételével – az Utas által megállapított észszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, az Utas ezt maga is megteheti, és kérheti a szükséges kiadások megtérítését. Az Utas határidő tűzése nélkül jogosult a szerződésszegés orvoslására, ha az Utazásszervező azt megtagadja, vagy azonnali beavatkozásra van szükség.
 1. Ha valamely utazási szolgáltatás lényeges része az Utazási Szerződésben meghatározott módon nem biztosítható, az Utazásszervező köteles az Utas részére többletköltség felszámítása nélkül, lehetőség szerint az Utazási Szerződésben meghatározottakkal azonos vagy magasabb minőségű, megfelelő helyettesítő szolgáltatást felajánlani az utazás folytatására, ideértve azt is, amikor az Utas nem tudja az Utazási Szerződésnek megfelelően visszajuttatni az indulási helyre.
 1. Ha a felajánlott helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb minőségű az Utazási Szerződésben meghatározottnál, az Utazásszervező köteles az Utasnak megfelelő díjengedményt biztosítani.
 1. Az Utas kizárólag akkor utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az Utazási Szerződésben foglaltaktól, illetve ha az Utazásszervező által ajánlott díjengedmény nem megfelelő.
 1. Ha a szerződésszegés az Utazási Szerződés lényeges tartalmát érinti, és az Utazásszervező az Utas által megszabott észszerű határidőn belül azt nem orvosolja, az Utas bánatpénz megfizetése nélkül jogosult az Utazási Szerződést felmondani, valamint díjengedményt, illetve kártérítést követelhet.
 1. Ha a helyettesítő szolgáltatás nyújtása nem lehetséges, vagy azt az Utas jogszerűen elutasítja, úgy az Utas akkor is jogosult díjengedményre, illetve kártérítésre, ha felmondási jogát nem gyakorolta.
 1. Az Utas kártérítésre jogosult az Utazásszervezőtől minden olyan kárért, amely az Utast a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése miatt éri.

Az Utas nem jogosult kártérítésre, ha az Utazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés

   1. az Utasnak róható fel,
   2. olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az Utazási Szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincsen kapcsolatban, és a szerződésszegést az Utazásszervező észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy
   3. elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.
 1. Az Utazásszervező az Utazási Szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét a részvételi díj összegének háromszorosában korlátozza.
 1. Ha az Utas az Utazási Szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési igényét az utazásközvetítőnél is bejelentheti.
 1. Az Utazásszervező a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Az Utazásszervező tájékoztatja az Utast, hogy a közreműködő felelősségét korlátozza a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreáli Egyezmény; az 1936. évi XXVIII. törvénnyel kihirdetett Varsói Egyezmény; az 1986. évi 2. törvényerejű rendelettel kihirdetett Berni Egyezmény, a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 889/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a légi fuvarozók baleset esetén fennálló felelősségéről szóló 2027/97/EK tanácsi rendelet; a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Kormányrendelet.
 1. Az Utazásszervező tájékoztatja az Utast, hogy a légi személyszállítás szabályairól rendelkező 25/1999. (II.12.) Kormány rendelet alapján a légi személyszállításra vonatkozó szerződés az Utas és a légitársaság között jön létre akkor is, ha a repülőjegy foglalása, megvásárlása az Utazásszervező közreműködésével történik.
 1. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül felelős.
 1. Az utazás során az Utas poggyászának őrzéséről és felügyeletéről az Utas maga köteles gondoskodni, kivéve, amennyiben továbbszállítás vagy megőrzés érdekében az Utazásszervező, vagy annak közreműködője azt átvette.

VI. Biztosítás

 1. Az Utas köteles az utazás időtartama alatt érvényes baleset, betegség- és poggyászbiztosítással (a továbbiakban: Biztosítás) rendelkezni. Az Utazásszervező felhívja az Utas figyelmét, hogy Biztosítás hiányában az Utas ért és okozott károk teljes egészében az Utast terhelik, ezért Utazásszervező javasolja az Utasnak Biztosítás megkötését, amely segítséget nyújt baleset, betegség vagy halál esetére és fedezi a hazaszállítás költségét is.
 1. Az Utazásszervező tájékoztatja az Utast, hogy a részvételi díj nem foglalja magában a Biztosítás díját.

VII. Vegyes rendelkezések

 1. 18 év alatti kiskorú az utazáson csak nagykorú, felnőtt kísérő részvételével vehet részt. Amennyiben a felnőtt kísérő nem a kiskorú gondviselője, úgy a kiskorú utazáson való részvételének feltétele gondviselője teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, magyar és meglátogatni szándékozott – illetve a tranzit – ország nyelvén készült, vagy fordítással ellátott, illetve, amennyiben nyilatkozat lefordítása a meglátogatni szándékozott ország nyelvén nehézségekbe ütközik, úgy angol nyelvű hozzájáruló nyilatkozatának megléte.
 1. Az Utas köteles gondoskodni az érvényes utazási okmányok, valamint a vízumok beszerzéséről, magánál tartásáról, valamint a vonatkozó be- és kiutazási, valamint vám szabályok betartásáról.
 1. Utazásszervező a túráit alapvetően a sportos életmódot folytató, természetszerető, ún. outdoor sportotok iránt érdeklődő személyek részére szervezi. Utazásszervező felhívja az Utas figyelmét az általa szervezett utazások egyedi jellegére, amelynek során a hangsúly a természeti környezet megismerésén, a természetben megtapasztalható élmények adott esetben kényelmetlenebb, vagy több kompromisszumot igénylő körülmények közötti megélésén van. Az Utazásszervező által szervezett utazások során előfordulhat, hogy a rendelkezésre álló utazási, szállás, valamint higiéniás viszonyok, továbbá a kulturális és vallási szokások alapvetően eltérnek az Utas hétköznapi életfeltételeitől. Utazásszervező által szervezett utazásokon való részvétel nagyobb fokú rugalmasságot, alkalmazkodási képességet és toleranciát igényel, mint egy hagyományos utazási iroda által kínált utazások. Utazásszervező által szervezett utazások természetközeli voltából adódóan az időjárási körülmények nagymértékben befolyásolják az adott út teljesíthetőségét, ezért Utazásszervező a túra lebonyolítása során mindvégig annak biztonságos megvalósítását tartja szem előtt, ami adott esetben azzal is járhat, hogy a tervezett program nem minden eleme valósítható meg, így Utazásszervező fenntartja a jogot a tervezet program szükség szerinti módosítására.
 1. Tekintettel Utazásszervező által szervezett utazások outdoor jellegére, az utazások nem alkalmasak mozgásában korlátozott személyek számára.
 1. Az Utas tudomásul veszi, hogy az utazás során az Utazásszervező által rendelkezésére bocsátott tárgyi eszközöket, felszereléseket köteles rendeltetésének megfelelően használni, épségét megőrizni és az utazás befejeztével (vagy amikor a programból adódóan már nincsen rá szükség) a túravezető felhívására visszaszolgáltatni. Ezen eszközök, felszerelések megrongálódásáért, elveszítéséért Utas kártérítési felelősséggel tartozik.
 1. Az Utazásszervező köteles segítséget nyújtani az Utas számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül.
 1. Az Utas tudomással bír arról, hogy az utazás során az Utazásszervező fénykép és mozgókép felvételeket készíthet. Utas a fénykép és mozgókép felvételek készítéséhez az Utazási Szerződés aláírásával hozzájárul.
 1. Felek az Utazási Szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve, a másik Fél érdekeit szem előtt tartva kötelesek eljárni.
 1. Utazásszervező tájékoztatja az Utast és kifejezetten felhívja a figyelmét arra, hogy a Honlapon és az Utas Tájékoztatóban feltűntetett fényképek tájékoztató jellegűek. Az Utazásszervező nem vállal kötelezettséget azért, hogy az Utas az utazás alatt a fényképeken szereplő valamennyi helyszínt látni fogja, valamint, hogy azokat a fényképeken ábrázoltaknak megfelelően fogja látni. Az Utazásszervező kifejezetten felhívni az Utas figyelmét arra, hogy a szállásokról látható képek nem az utazás során igénybe vett szállások konkrét megjelenését tükrözik, hanem csak egy benyomást kívánnak adni az utasnak az utazás során igénybe vett szállások jellegéről, stílusáról.
 1. Utazásszervező az üzleti titka és know-howja megvédése érdekében jogosult megtagadni az Utazási Szerződés megkötését, illetve jogosult kártérítés fizetési kötelezettség nélkül az Utazási Szerződést felmondani olyan személlyel, aki Utazásszervező versenytársánál munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, aki a versenytárs tulajdonosa, ügyvezetője, vezető tisztségviselője, vagy aki a versenytárs részére utazásszervezői, túravezetői, idegenvezetői feladatokat lát el, illetve ezen személyek közeli hozzátartozója.
 1. Felek az Utazási Szerződés teljesítésével kapcsolatos jognyilatkozataikat, tájékoztatásaikat írásban kötelesek megtenni a másik Félnek elsődlegesen az Egyedi Utazási Szerződésben feltűntetett e-mail címükre küldött e-mail útján. Az e-mailen megküldött értesítés kétség esetén az elküldést követő napon minősül a címzett részére kézbesítettnek. Postai úton küldött nyilatkozatot a Feleknek az Egyedi Utazási Szerződésben megjelölt székhely, illetve lakcímére kell megküldeni és a küldeményt az elküldéstől számított 7. munkanapon a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni. A postai úton megküldött nyilatkozatot a Felek e-mail útján is kötelesek megküldeni a másik félnek.
 1. Utazásszervező a működéséhez szükséges vagyoni biztosítékot az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel kötött biztosítási szerződés biztosítja. Amennyiben az Utazásszervező nem tenne eleget az Utas hazaszállítására vonatkozó kötelezettségének, az Utas evégett az Európai Utazási Biztosító Zrt.-hez (1132 Budapest, Váci út 36-38.) fordulhat. Az Európai Utazási Biztosító Zrt. elérhetőségei: telefonszám: +36 1 452-35-80, e-mail cím: ugyfelszolgalat@eub.hu, honlap: www.eub.hu).
 1. Az Utazásszervező felhívja az Utas figyelmét, hogy az általános szerződési feltételek II/12., IV/3. és IV/8. pontja lényegesen eltérnek a szokásos szerződéskötési gyakorlattól.
 1. Felek az Utazási Szerződésből, vagy annak teljesítéséből fakadó esetleges jogvitáikat elsősorban egyeztetéssel kötelesek rendezni. Utas az Utazásszervezővel kapcsolatos panaszát írásban közölheti az ÁSZF I. fejezetében megjelölt elérhetőségeken. A panaszt az Utazásszervező a beérkezést követő 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját az Utazásszervező indokolni köteles. A panasz elutasítás esetén az Utas a panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testületek elérhetőségei a következők oldalon találhatóak:https://bekeltetes.hu/udvozlo. Utas a kérelmét az alábbi honlapon elektronikus úton is megküldheti a békéltető testület részére:https://bekeltetes.hu/publikus/online-ugy-inditas

Amennyiben a békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy Felek az adott jogvitára előírt hatásköri rendelkezésektől függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság és/vagy a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2023. május 23.

WanderWell Zrt.
Utazásszervező
képviseli: Borbély Bence vezérigazgató

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános feltételek

A wanderwell.hu oldalt kezeli, valamint az ott található utazásokat értékesíti: WanderWell Utazásszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 169-179. F. lház. 7. em. 31. Adószám: 26613217-2-08 Cégjegyzékszám: 08-10-001938 Engedélyszám: 26613217-2-43 Bankszámlaszám: 11709002-25965401 Vagyoni biztosító neve: Európai Utazási Biztosító Zrt.

Az Utazásszervező által szervezett utazásokra a jelen ÁSZF mellett az Utazásszervező és az Utas között megkötött Egyedi Utazási Szerződés, Magyarország mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyve (a továbbiakban: Ptk.), valamint az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Az ÁSZF és az Egyedi Utazási Szerződés, valamint ezek mellékletei együttesen képezik az Utazási Szerződés tartalmát, feltételeit, rendelkezéseit.

Az utazási szerződés létrejötte

 • Az Utas az Utazásszervező szolgáltatásait személyesen az Utazásszervező irodájában a Jelentkezési Űrlap kitöltésével, vagy az Utazásszervező részére küldött elektronikus levéllel az Utas által kitöltött, vagy aláírt és csatolt utazási szerződéssel rendelheti meg. Az on-line megrendelés úgy történik, hogy a megrendelő az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó Jelentkezés űrlapot (a továbbiakban: „jelentkezés”) személyes adatainak megadásával és a túra kiválasztásával kitölti, és a mindenkori általános feltételek megismerését és elfogadását rögzítő jelentkezését az online-rendszer használatával az Utazásszervező részére elküldi.
 • A szerződés érvényesen akkor jön létre, amikor az Utazásszervező az Utas megrendelését elfogadja/visszaigazolja. Az elfogadást/visszaigazolást az Utazásszervező az Utas által megadott e-mail címre küldi meg elektronikus levélben. A visszaigazolás tartalmazza az Utas személyes adatait, a szolgáltatások megjelölését, a teljesítés időpontját, a fizetendő díjat, valamint a szervező mindenkori általános feltételeit (ÁSZF), valamint az egyedi utazási szerződést.
 • A visszaigazolás a megrendelő által a jelentkezés űrlapon megadott e-mail címre kerül megküldésre. Az Utas a jelentkezés során megadott elektronikus címe vonatkozásában tudomásul veszi, hogy az erről a levélcímről érkező levelet az Utazásszervező az Utas nyilatkozataként fogadja el. Utas vállalja, hogy a megadott e-mail cím fiókját rendszeresen ellenőrzi, valamint, hogy amennyiben e-mail elérhetősége változik, úgy erről haladéktalanul értesíti az Utazásszervezőt.
 • Ha a visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő három napon belül nem kifogásolja, illetve ha a visszaigazolás vételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó.
 • A megrendelőnek haladéktalanul jeleznie kell az Utazásszervező felé, ha a visszaigazolást a vele közölt, vagy az egyébként elvárható határidőben, legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 3 napon belül nem kapta meg. Ilyen jelzés hiányában úgy kell tekinteni, hogy az Utazásszervező által elküldött visszaigazolás a megrendelőhöz legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 3. napon megérkezett.
 • Az értesítés a jelentkezés regisztrálásáról nem minősül elfogadó nyilatkozatnak, és nem hozza létre a szerződést, csak a jelentkezés regisztrálását igazolja.
 • Ha az Utas harmadik személy(ek) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik személy(ek) értesítéséről az Utas köteles gondoskodni. Ebben az esetben a szerződés szerint a szolgáltatás megkezdéséig az ügyfelet megillető jogok és az ügyfelet terhelő kötelezettségek a harmadik személy(ek) érdekében szerződést kötő megrendelőt jogosítják, ill. terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az ügyfel(ek)et érinthetik (pl. kötelező oltás).
 • Az Utazásszervező a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatait és iratküldési kötelezettségét a szolgáltatás megrendelője által megadott e-mail címre történő elküldéssel közölheti, ill. teljesítheti joghatályosan. Az ezen adatokban bekövetkező esetleges változásról a Megrendelő/Utas köteles az irodát e-mail útján értesíteni, melynek elmaradásáért, vagy késedelméért a Megrendelőt/Utast terheli a felelősség.
 • A szerződés megkötése során valamennyi szerződő félnek a jelen Szerződés X/1. pontban foglaltak betartásával kell eljárnia.
 • Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, vagy hamis, hamisított meghatalmazást csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó, az Utazásszervezőt ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.
 • A szolgáltatás tartalmát, az egyéb feltételeket, valamint a fontos információkat (a szolgáltatás igénybevételének helye, ideje, részvételi díj, fizetési módok) a megrendelés visszaigazolása, az Egyedi Utazási Szerződés, az Utazásszervező által működtetett weblapon található leírás, illetve a jelen ÁSZF tartalmazza. Az Utazásszervező fenntartja magának a jogot, hogy az általa meghirdetett utazások feltételeit és programját tartalmazó leírásban foglaltaktól – kivételesen, indokolt esetben – eltérjen. Az Egyedi Utazási Szerződés módosításakor a megkötésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
 • A jelentkezési lapon az Utas által feltüntetett adatok valóságáért, helytállóságáért minden felelősség az Utast terheli. Amennyiben nem személyesen az Utas, hanem javára harmadik személy foglalja le az utat, az Utazásszervező nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast, valamint, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Az Utast terhelő kötelezettségek és felelősség az Utas javára szerződést kötő harmadik személyt, mint Megrendelőt terhelik, és ő írja alá az Egyedi Utazási Szerződést is. A jogok és kötelezettségek az Utast a szolgáltatás megkezdésétől kezdve illetik meg, illetve terhelik. Az Utas a szolgáltatás megkezdésével az Utazási Szerződést jelen Általános Szerződési Feltételeket és a Megrendelő addigi intézkedéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jogosultságok és kötelezettségek Utas által történő megismeréséről a Megrendelő köteles gondoskodni.

A részvételi díj

 • A részvételi díj tartalmazza az Egyedi Utazási Szerződésben megjelölt szolgáltatások díját, az Utazásszervező szervezési díját valamint az általános forgalmi adó összegét. Az Utazásszervező tájékoztatja az Utasokat, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján a részvételi díjra 27%-os ÁFA kerül felszámolásra, amennyiben Utas a részvételi díjról a számlát nem saját nevére kéri kiállítani.
 • A részvételi díj az előző pontban felsoroltakon kívül semmilyen egyéb díjat nem tartalmaz, amennyiben az Egyedi utazási szerződés ettől eltérő információt nem tartalmaz. Az Utazásszervező a részvételi díjon kívül felmerülő várható költségekről a rendelkezésére álló információkat a weblapon található programleírásokban és az Egyedi Utazási Szerződésben közzé teszi, de felhívja a figyelmet ezek változásának lehetőségére.
 • Az Utazásszervező jogosult az Utas által fizetendő díj utólagos (az utazási szerződés megkötését követő, de legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 20. napig történő) emelésére a szállítási költségek (különösen üzemanyagár), adók, illetékek és egyéb kötelező terhek (pl. üdülőhelyi díj, egyéb illetékek és díjak, úthasználati díjak stb.), továbbá a deviza forintárfolyamának változása miatt, azok emelkedésével arányosan. A módosított díj számításának módja: a díjemelés oka miatt az Utazásszervezőre háruló többletfizetési kötelezettségnek az aktuális utaslétszám alapján egy fő utasra jutó hányadrésze. Az Utazásszervező a díjemelés mértékéről és indokáról minden esetben írásbeli tájékoztatót küld. Az Utas által az utazási szerződés alapján fizetendő részvételi díj nem emelhető az utazás megkezdését megelőző húsz napon belül. Amennyiben a részvételi díj emelésének mértéke meghaladja a nyolc százalékot, az Utas bármikor elállhat az utazástól. Nyolc százaléknál magasabb díjemelés esetén a felek módosíthatják a köztük fennálló szerződést.
 • Az Egyedi Utazási Szerződés megkötésekor előleg címén a szolgáltatási díj (részvételi díj) legfeljebb 40 %-ának befizetése követelhető. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, ha a külföldi közreműködővel, vagy légitársasággal kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az Utazásszervezőre.
 • Ha az Egyedi Utazási Szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti 30 napon belül kerül sor, az Utas a teljes részvételi díjat köteles a jelentkezéssel egyidejűleg megfizetni az Utazásszervező részére a jelen Szerződés III/7. pontjában meghatározott módokon. Ha az Utas a részvételi díj teljes összegét határidőre nem fizeti be, az Utazásszervező a szerződéstől elállhat. Az Utas ez esetben köteles az Utazásszervező kárát az utazás lemondására vonatkozó előírások figyelembevételével megtéríteni.
 • Az Egyedi Utazási Szerződés alapján fizetendő teljes részvételi díj összegének megfizetését – a befizetett előleg összegével csökkentve – az Utazásszervező legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 nappal igényelheti, kivéve, ha a külföldi közreműködővel, vagy légitársasággal kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.
 • Az Utas a szolgáltatói szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének az alábbi módon tehet eleget:
 • fizetés banki átutalással
 • banki befizetéssel
 • készpénzes fizetéssel
 • Az Utas készpénzes fizetés esetén az Utazásszervező irodájában rendezheti az Egyedi Utazási Szerződésben meghatározott részvételi díjat, valamint az esetlegesen felmerülő további díjakat, költségeket.
 •  Banki átutalás esetén az Utas az Utazásszervező OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11709002-25965401 számú bankszámlájára köteles teljesíteni az Egyedi Utazási Szerződésben meghatározott részvételi díj, valamint az esetlegesen felmerülő további díjak, költségek megfizetését. A fizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor a jóváírás az Utazásszervező jelen pontban meghatározott bankszámláján megtörtént.
 • Bármely fizetési határidő elmulasztása az Utas részéről szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel az Utazásszervező jogosult a szerződéstől elállni, az Utas pedig köteles az Utazásszervező költségeit megtéríteni. A költségtérítés átalányösszegben történik, mértéke a részvételi díj és az elállás időpontjának függvénye, számítási módja és mértéke megegyezik a V/3. pontban szabályozott bánatpénz számítási módjával és mértékével.
 •  Az Utazásszervező fenntartja magának a jogot arra, hogy esetenként, üzletpolitikai szempontból kedvezményes (az Egyedi Utazási Szerződésben megjelölt részvételi díjnál alacsonyabb összegű, vagy ugyanazon részvételi díjért emelt szintű, illetve többletszolgáltatásokat is magába foglaló) akciókat hirdessen meg. Ebben az esetben az Utas és az Utazásszervező között korábban létrejött Utazási Szerződés feltételei nem módosulnak.

A szerződés teljesítése

 • Az Utazásszervező kizárólag a szerződésben felsorolt szolgáltatás(oka)t/részszolgáltatás(oka)t (a továbbiakban: „szolgáltatások”) köteles személyesen vagy közreműködő(i) útján teljesíteni a honlapon közzétett leírás tartalmának megfelelően.
 • Ha az Utazásszervező a szerződésben megjelölt valamely szolgáltatást a túra megkezdése után teljesíteni nem tudja, akkor köteles azt más, megfelelő, hasonló jellegű szolgáltatással pótolni, a szerződésben meghatározott szállodától, közlekedési eszköztől, vendéglátó üzlettől, egyéb közreműködőtől különböző szolgáltató útján is (helyettesítő szolgáltatás).
 • Az Utas repülőgéppel történő fuvarozására a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadók. Az Utazásszervező közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény korlátozza. E szabályokról az Utas kívánságára az iroda köteles tájékoztatást adni. A légiközlekedéssel összefüggő elháríthatatlan okok miatt a menetrend, az indulási és érkezési időpontok valamint az útvonal és a megjelölt légitársaság módosulhat. Az Utazásszervező a menetrend- és az útvonal-változtatás jogát fenntartja.
 • Az Utazásszervező a túrán való részvételhez kapcsolódó irato(ka)t (a továbbiakban: Úti dokumentumok) a teljes részvételi díj kiegyenlítését követően köteles az Utasnak átadni az alábbiak szerint: Az Utazásszervező az Úti dokumentumokat – eltérő megállapodás hiányában – elektronikus úton küldi meg a megrendelő által megadott e-mail címre. Az Úti dokumentumok határidőben történő megérkezésének elmaradását az Utas haladéktalanul köteles az Utazásszervezőnek bejelenteni.

A szerződés módosítása

 • Az Utazásszervező haladéktalanul köteles az ügyfelet a szerződés tárgyát képező szolgáltatás(ok) és a teljes fizetendő díj bármely megváltozásáról a körülmények által lehetővé tett leggyorsabb módon értesíteni.
 • Ha az Utazásszervező a szerződés lényeges feltételét jelentősen módosítani kívánja és az Utas az Utazásszervező által kezdeményezett módosítást elfogadja, akkor a Felek a megállapodásuknak megfelelően módosítják a szerződést.
 • Ha az Utazásszervező a szerződés lényeges feltételét jelentősen módosítani kívánja, és az Utas az Utazásszervező által kezdeményezett módosítást nem kívánja elfogadni, akkor az Utas elállhat a szerződéstől a jelen Szerződés V. fejezetének rendelkezései szerint.
 • Amennyiben az Utazásszervező a szerződés módosítását kezdeményezi, akkor az Utas haladéktalanul köteles az Utazásszervezőt az arra vonatkozó döntéséről tájékoztatni, hogy a szerződésmódosítást elfogadja-e, vagy eláll a szerződéstől.
 • Ha az Utas érdekkörébe tartozó okból a szerződés adminisztratív jellegű módosítása válik szükségessé (pl. név pontosítása), vagy a felek az Utas kezdeményezésére az szerződés nem lényeges feltételének módosításában állapodnak meg, az Utas köteles az Utazásszervező módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni.
 • Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az Egyedi Utazási Szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az Utazásszervező jogosult azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni. Ebben az esetben az Utas, ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az Utazási Szerződést, vagy 7 napon belül elállhat a szerződéstől. Elállás esetén az Utazásszervező köteles a teljes befizetett díjat haladéktalanul visszafizetni.
 • Az Utas az Utazási Szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát jogosult olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az Utazási Szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Repülőjegyek engedményezésére csak az adott légitársaság által megadott feltételek szerint van lehetőség. Az engedményezésről az Utas haladéktalanul köteles az Utazásszervezőt tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel. Az engedményezés költsége a részvételi díj 5%-a, de legfeljebb 10.000 Ft/fő. Bármely, az Utas által kezdeményezett módosítás (név-, szálloda-, időpontmódosítás stb.) esetén a szolgáltató által meghatározott módosítási díjon felül 10.000  Ft/fő módosítási díjat kell fizetni.

Elállási feltételek

 • Az Utas az Egyedi Utazási Szerződéstől írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat, erről a döntéséről köteles haladéktalanul tájékoztatni az Utazásszervezőt (az utazás Utas általi lemondása). Elállásnak minősül az is, ha az Utas – előzetes nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg utazását. Ilyen esetben a túra megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak.
 • Amennyiben az elállásra a program megkezdését megelőző 60. napnál korábban kerül sor, akkor az Utas bruttó 10.000.- Ft-ot, vagy ha a részvételi díj összege nem haladja meg az 50.000.-Ft-ot, akkor a részvételi díj bruttó 10%-át költségtérítés címén köteles megfizetni, illetve az Utazásszervező jogosult a már befizetett előlegből jelen ÁSZF alapján ezen részt visszatartani. Ezen felül Utas általi lemondás esetén Utazásszervező jogosult a lemondás dátumától függetlenül az előlegből 10.000 Forintos adminisztrációs díj levonására 50.000. -Ft-ot meghaladó utazások, és 5.000 Forint adminisztrációs díj levonására 50.000.-Ft-ot meg nem haladó utazások esetén.
 • Amennyiben az Utas az utazás megkezdését megelőző 60 napon belül áll el a szerződéstől az Utazásszervező bánatpénzt köt ki, amelynek mértéke az utazás megkezdését megelőző:

            • 60-35. nap közötti elállás esetén a teljes részvételi díj 10 %-a,

            • 34-23. nap közötti elállás esetén a teljes részvételi díj 40 %-a,

            • 22-12. nap közötti elállás esetén a teljes részvételi díj 70 %-a,

            • 11 napon belüli elállás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 %-a.

 • Amennyiben az Utas eláll az utazási szerződéstől, de ezzel egy időben jelentkezik az Utazásszervező egy másik útjára, akkor is a jelen Szerződés szerinti elállási feltételek vonatkoznak az eredeti utazási szerződésre, és a másik útra új utazási szerződést kötnek a Szerződő felek. Szintén az ebben a pontban meghatározott feltételek vonatkoznak a hatósági engedélyek hiánya, vagy hatósági kizáró határozat miatti lemondás, és egészségügyi okokból történő lemondás esetében is.
 • Az Utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Amennyiben az Utazásszervező nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazásszervezőnek lehetősége van. Ha az Utazásszervező helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazásszervező köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére.
 • Az Utazásszervező nem köteles megtéríteni az Utasnak a felmerült kárát, amennyiben azért áll el az utazási szerződéstől, mert a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevő számot nem éri el, és az Utazásszervező elállásáról az Utast erről tájékoztatták.
 • Az Utazásszervező szintén nem köteles a felmerült kár megtérítésére, ha az elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (Vis Maior).
 • Az Utazásszervező saját döntési jogkörben jogosult a túrát egy későbbi időpontra halasztani, amennyiben a túra időpontjára – az Utazásszervező által követett előrejelzések alapján – magas valószínűséggel a túra biztonságos kimenetelét veszélyeztető időjárás várható, vagy ezt a célországban kialakult biztonsági-, politikai helyzet szükségessé teszi. Amennyiben a túra elhalasztására a fentiek szerint előzetesen, az utazás megkezdése előtt kerül sor, abban az esetben a túra indulási időpontjától számított 90 napon belül Utas igényelheti, hogy a túrára befizetett összeg más, az Utazásszervező által szervezett más program/programok részvételi díjába beszámításra kerüljön.
 • Amennyiben az Utazásszervező, vagy a csoportkísérő az Utazás megkezdését követően arról dönt, hogy a fent hivatkozott időjárási körülményekre, vagy biztonsági-, politikai helyzetre tekintettel saját döntési jogkörben a túra, vagy a túra valamely programjának elhalasztása, vagy módosítása szükséges, az Utas a befizetett részvételi díj teljes, vagy részleges visszafizetésére nem tarthat igényt.

Speciális kitételek

 • Kizárólag az Utas felelőssége, hogy az Egyedi Utazási Szerződésben, illetve az Egyedi Utazási Szerződés mellékletét képező útleírásban megadott indulási időpontban és indulási helyszínen megjelenjen, különben a programot lekési, így a szolgáltatást nem tudja igénybe venni, és a részvételi díjat is elveszíti. Az Utas felelőssége az, hogy a útleírásban meghatározott egyes programokhoz tartozó programkezdési időpontokban a programkezdés helyszínén időben megjelenjen. Az Utas tudomásul veszi, hogy késése esetén a Túra a programterv szerint elindul, illetve a programterv szerint folytatódik tovább. A késés okozta következményekért és károkért az Utazásszervező nem vonható felelősségre.
 • Az Utazásszervező kifejezetten fenntartja a jogot, hogy az előre meghirdetett útvonalon, programon előzetes bejelentés nélkül változtasson, ha az Utasok és a program érdeke ezt kívánja. Az Utazásszervező az általa szervezett utazásokon a programok nehézségi szintjét, menetidejét átlagos kondícióra és átlagos időjárási viszonyokra kalkulálta. Ettől eltérések – meghirdetettől rövidebb vagy hosszabb menetidők – lehetségesek. Az eredetileg meghirdetett utazástól és a várható körülményektől való eltérések esetén az Utazásszervező a jelen Szerződés V/8. pontjában meghatározottakon kívül reklamációt, visszalépést és kártérítési igényt nem fogad el.
 • Az Utas jelen szerződés elfogadásával tudomásul veszi ezeket a lehetséges körülményeket, és kijelenti, hogy az utazáson saját felelősségére vesz részt, és elfogadja, hogy az utazás közben kialakult szituációk és veszélyek következményeitől az Utazásszervező nem tudja megvédeni. Az Utas figyelmetlensége és a helyzetnek nem megfelelő körültekintése, valamint az Utazásszervező, vagy az Utazásszervező képviselője ide tartozó figyelmeztetésének, utasításának be nem tartása miatt bekövetkezett kárért, egészségkárosodásért, halálesetért az Utazásszervező felelősségre nem vonható, kártérítésre nem kötelezhető.
 • Az Utas kijelenti, hogy az Utazásszervező által szervezett utazáson és annak programjain kizárólag akkor vesz részt, ha az egészségi állapota ezt lehetővé teszi. Továbbá az Utas kijelenti, hogy nem szenved olyan betegségben, ami a program teljesítése közben a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent magára és utastársai számára. Az Utas kijelenti, hogy az utazás során a csoportkísérő utasításainak eleget tesz.
 • Az Utazásszervező által rendelkezésére bocsátott tárgyi eszközöket, felszereléseket az Utas köteles rendeltetésnek megfelelően használni, épségüket megőrizni. Ezen eszközök, felszerelések megrongálódásáért, elveszítéséért az Utas kártérítési felelősséggel tartozik. Az Utazásszervező jogosult azonnali hatállyal elállni az utazási szerződéstől, amennyiben az Utas saját felszerelése nem felel meg a honlapon, vagy az utastájékoztatóban megjelölt követelményeknek, vagy amennyiben az adott felszerelés csoportkísérő megítélése alapján ezzel az Utas saját maga, vagy utastársai egészségét, vagy az utazás sikeres teljesítését veszélyeztetheti.
 • Az Utas kijelenti továbbá, hogy magára kötelező érvényűnek fogadja el az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások, stb.), valamint betartja, illetve tiszteletben tartja a fogadó ország jogszabályait és hagyományait. Ezen kötelezettségek elmulasztásából fakadó károkért az Utas korlátlan módon felel, továbbá tudomásul veszi, hogy az Utazásszervező ezen károkért semmilyen jellegű felelősséget nem vállal.
 • Az Utas tudomásul veszi, hogy saját felelőssége hogy a célország beutazási feltételei felől tájékozódjon és ezeknek eleget tegyen (különös tekintettel, de nem kizárólagosan: érvényes útiokmányok/vízum/oltások megléte, előzetes regisztráció egyes országok esetében). Utas tudomásul veszi, hogy amennyiben a beutazását az adott célország bármilyen okból megtagadja, úgy az utazás/túra a részvétele nélkül folytatódik tovább, amely esetben az Utazásszervező a részvételi díjat nem fizeti vissza, annak 100%-át az Utazásszervező bánatpénzként jogosult megtartani. Az Utas tudomásul veszi, hogy amennyiben saját felügyelete alatt kiskorú személlyel utazik, úgy amennyiben mindegyik törvényes képviselő nincsen jelen az utazás során, úgy az utazáson részt nem vevő törvényes képviselő(k)-től köteles beszerezni az adott személy hozzájárulását az utazáshoz. A fenti nyilatkozat hiányában az Utazásszervező az utazásból kizárhatja az utast/utasokat, amely esetben Utazásszervező a részvételi díjat nem fizeti vissza, annak 100%-át az Utazásszervező bánatpénzként jogosult megtartani. Az Utas tudomásul veszi, hogy amennyiben felügyelete alatt kiskorú személy utazik, úgy az utazás során a kiskorú személyt köteles mindvégig fokozott figyelme és felügyelete alatt tartani, illetve a kiskorú személy minden cselekményét érintően kizárólagos felelősséggel tartozik (különösen, de nem kizárólagosan a kiskorú személy testi épségét/egészségét/életét negatívan érintő események, illetve a kiskorú által okozott károk tekintetében).
 • Utazásszervező az utazásaira csoportkísérőket delegál, melyeket a programleírásban, mivel a programokat túráknak és kalandtúráknak nevezi, túravezetőként nevesíti.
 • Az Utas jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy az Utazásszervező által szervezett túrák speciális és extrém jellegükből fakadóan az Utas életére és egészségügyi állapotára fokozott veszélyt jelentenek, szélsőséges esetben halált is okozhatnak. A jelen pontban rögzítettek bekövetkezéséért az Utazásszervező felelősséget nem vállal, halál vagy súlyos egészségkárosodás esetén felelősségi, illetve kártérítési kötelezettsége nem keletkezik.

Hibás teljesítés, kifogáskezelés

 • Az Utazásszervező helytáll a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is, ha a szolgáltatást közreműködő útján teljesíti, kivéve, ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza. Hibás teljesítés esetén az Utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utas szavatossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény, amelyet az Utazásszervező úgy teljesít, hogy az Utas által közölt hibát kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett az Utazásszervező azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt. Ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, az Utazásszervező nem köteles erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani ill. visszatéríteni.
 • Az Utas szavatossági igényeire egyebekben a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
 • Az Egyedi Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az Utazásszervező felel. Ha az Utazásszervező a vállalt szolgáltatást nem az Utazási Szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. Az Utazásszervező nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.
 • Az Utazásszervező felel az Utazási Szerződés nem-teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen Vis Maior esetén, vagy ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza, ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani.
 • Ha az utazás megkezdését követően az Utazásszervező az Utazási Szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét felróhatóan nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözetet az Utas köteles megfizetni. Ha az Utazásszervező ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az Utas azt indokoltan nem fogadja el, az Utazásszervező – amennyiben az Utas erre igényt tart – köteles gondoskodni az utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az Utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.
 • Az Utas az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Ennek elmulasztásából vagy késedelméből eredő kárért az Utas felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Ha a Felek a szavatossági igény rendezése tárgyában a helyszínen megállapodni nem tudnak és az Utas szavatossági igényt kíván érvényesíteni, akkor ezt a túra befejezésétől számított legkésőbb 30 napon belül köteles az Utazásszervezőnek írásban bejelenteni. Az Utas felel a közlés késedelméből eredő károkért és a bizonyítási teher az Utasra hárul. Az Utazásszervező az Utas igénybejelentésének kézhezvételét követően köteles azt kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni és álláspontjáról, valamint annak indokáról az Utast értesíteni.
 • Az Utazásszervező köteles a túra során az Utasnak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az Utazásszervező és az Utas egymással szembeni kártérítési felelősségére egyebekben úgy az elállás, mint a hibás teljesítés esetén a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet és a Ptk. szabályai az irányadók, azzal, hogy az iroda kártérítési felelőssége legfeljebb a részvételi díj összegének kétszereséig áll fenn.
 • Az Utazásszervező a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Az Utazásszervező tájékoztatja az Utast, hogy a légi személyszállítás szabályairól rendelkező 25/1999. (II.12.) Kormányrendelet alapján a légi személyszállításra vonatkozó szerződés az Utas és a légitársaság között jön létre akkor is, ha a repülőjegy foglalása, megvásárlása az Utazásszervező közreműködésével történik. Az Utazásszervező felelősségét az alábbi nemzetközi fuvarozással kapcsolatos egyezmények korlátozzák még: a légi fuvarozók felelősségéről szóló 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, az 1986 évi 2. törvényerejű rendelettel kihirdetett Berni Nemzetközi Fuvarozási Egyezmény, 889/2002/EK rendelettel módosított 2027/97/EK rendelet, a  visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 261/2004/EK rendelet, a vasúti személyszállítást igénybevevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet, a légi személyszállítás szabályairól rendelkező 25/1999. (II.12.) Korm. rendelet valamint az 1986. évi II. tvr.-tel kihirdetett berni (COTIF) egyezmény. Az Utas tudomásul veszi, hogy az Utazásszervezőt nem terheli sem felelősség, sem kártérítési kötelezettség mindazon károkért, amelyeket az Utas a személyfuvarozó magatartása (pl. járatkésés, járattörlés, beszállás megtagadása stb.) következtében szenvedett el.
 • Az Utas köteles közreműködni a kárenyhítésben. A kártérítési igényt a hazaérkezéstől számított 5 munkanapon belül kell bejelenteni írásban, a helyszíni jegyzőkönyv csatolásával. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
 • A kártérítés nem vonatkozik az Utas poggyászának elveszéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket az Utazásszervező és a repülőtársaságok megállapodásának értelmében kell az Utasnak haladéktalanul bejelentenie és érvényesítenie a légitársaságnál.
 • Az Utazásszervező a szolgáltatások természeti és társadalmi környezetének rendkívüli okból történt változásáért (pl. jéghiány, hóhiány, trópusi vihar, szárazság, szélsőséges időjárási viszonyok, hegyomlás, politikai helyzet, betegség, háború, stb.) és az ezekből fakadóan esetlegesen elmaradó szolgáltatásokért nem vállal felelősséget.
 • Az utazás során az Utas által harmadik személynek (akár másik Utasnak) okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
 • Az Utazásszervezőnek az Egyedi Utazási Szerződés nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége a 281/2008 (XI.28) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése alapján a jelen ÁSZF VII./7. pontjában foglaltak szerint korlátozott.

Baleset,- betegség és poggyászbiztosítás

 • Az Utazásszervező kiköti és az Utas vállalja, hogy az Utazásszervező által szervezett utazások speciális jellege miatt a programokon az Utas csak érvényes baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás megléte esetén vehet részt.
 • Az Utas jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a részvételi díj nem tartalmazza a baleset-, betegség-, poggyász- és útlemondási biztosítás díját, továbbá a repülőtéri, kikötői illetéket, valamint az esetlegesen felmerülő különböző felárakat.
 • Az Utas köteles az utazás teljes időtartamára olyan tartalmú biztosításokat kötni, melyek kiterjednek a túra célországára és a megrendelt szolgáltatás keretében végzett extrém tevékenységre.
 • Saját poggyászának, kézicsomagjának őrizetéről az utazás során az Utas maga köteles gondoskodni, kivéve, ha továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a szállító, vagy szolgáltató felelős képviselője átvette.
 • A biztosítások megkötésének elmulasztása esetén az Utas viseli azokat a költségeket, kiadásokat és károkat, (ide értve különös tekintettel, de nem kizárólagosan a járóbeteg szakellátás, a fekvőbeteg-szakellátás, a fekvőbeteggyógyintézeti ellátás, az orvosi rehabilitáció, fogsebészeti ellátás, a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz valamint a betegszállítást költségét, sérelemdíjat, nem vagyoni kárt és a túrai költségtérítést) amelyeknek a megtérülésére biztosítási szerződés megkötése esetén – a biztosítók általános biztosítási gyakorlata alapján – számíthatott volna.
 • Az Utas a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a saját felelőssége az, hogy olyan színvonalú és térítési kategóriájú biztosítást kössön, amely minden igényét kielégíti egy esetleges káresemény esetén. Az Utas jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy az Utazásszervező az Utas által megkötött biztosítás alapján a biztosító által nem térített károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A felek további jogai és kötelezettségei

 • Az útlevél beszerzéséről és érvényességéről, valamint az esetleges vízum beszerzéséről eltérő megállapodás hiányában az Utas köteles gondoskodni, az útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utas felel. Az Utas felel továbbá azért, hogy az utazás során elegendő valuta álljon a rendelkezésére. A jelen pontban meghatározott rendelkezések be nem tartásából eredő károkért az Utas semmilyen igényt nem jogosult támasztani, továbbá köteles az Utazásszervező ebből eredő kárát teljes mértékben megtéríteni. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas a túrán nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha a jelen Szerződés V/1. pontjában írottak szerint a túrát nem kezdte volna meg.
 • 14 év alatti kiskorú az utazáson csak nagykorú, felnőtt kísérő részvételével vehet részt.
 • Az Egyedi Utazási Szerződés aláírásával az Utas hozzájárul ahhoz, hogy az Utazási Szerződés teljesítése kapcsán az Utazásszervezőnek átadott személyes adatait az Utazásszervező tárolja, kezelje. Utazásszervező a tudomására jutott személyes adatok kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.
 • Az Utas tudomással bír arról, hogy az utazás során az Utazásszervező fénykép és mozgókép felvételeket készíthet. Az Utas az Egyedi Utazási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Utazásszervező által készített, az Utast esetlegesen ábrázoló fényképeket és mozgókép felvételeket a honlapján közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja.
 • Az Utas az Egyedi Utazási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Utazásszervező részére utazási ajánlatokat, valamint egyéb promóciós ajánlatokat küldjön az Egyedi Utazási Szerződésben megadott elérhetőségekre, postai illetve elektronikus úton.

Egyéb rendelkezések

 • A Szerződő felek kötelesek egymással jóhiszeműen együttműködni és egymást minden, a jelen szerződéssel összefüggő lényeges kérdésről, körülményről körültekintően tájékoztatni.
 • A jelen szerződés teljesítését érintő jognyilatkozatokat, reklamációkat a sérelmet szenvedett vagy a tájékoztatást egyéb okból közlő Szerződő fél köteles írásba foglalni és haladéktalanul a másik Szerződő féllel vagy annak képviselőjével személyesen átvetetni vagy a másik Szerződő fél székhelyére, lakcímére (telefax számára) ajánlott levélben vagy telefax útján, vagy az Utazásszervező e-mail címére megküldeni.
 • A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy utóbb olyan tényekre, körülményekre nem hivatkozhatnak, amellyel kapcsolatos írásbeli tájékoztatási kötelezettségüknek a fentiek szerint nem tettek eleget.
 • Az Utas az utazás során köteles a csoportkísérővel és a többi utassal együttműködni. Elképzelhetőek olyan szituációk, mikor a csoportkísérő az utazás sikeres teljesítése, a testi sérülések elkerülése érdekében utasításokat kell, hogy adjon az utas/utasok részére, melyeknek az utasok kötelesek eleget tenni. Amennyiben valamelyik utas a csoportkísérő utasításait nem követi és ezzel saját maga, vagy mások testi épségét, az utazás sikeres lebonyolítását veszélyezteti, úgy az Utazásszervező jogosult az utazási szerződést azonnali hatállyal felmondani és kártérítés iránti követelést érvényesíteni az Utassal szemben.
 • Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem az Utazásszervező adott ki, az utazási szerződés teljesítése és az Utazásszervező kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az utazásszervezőn, sem annak közreműködőin; azokért az Utazásszervező nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.
 • Felek megállapodnak, hogy a jelen jogviszony a magyar jog az irányadó. A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek peren kívül rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.
 • Az Utas kijelenti, hogy az Utazásszervező által szervezett utazás feltételeit megismertem és tudomásul vettem, azt magamra és utastársaimra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.
 • Az Utas visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Ptk. 6:78. § (2) bekezdése szerinti külön tájékoztatásban részesült a jelen ÁSZF III/3., IV/6., V/3., V/9., VI/1., VI/7., VII/6., VII/7., VII/8., VII/9., VII/11., VIII/1., VIII/2., VIII/6., VIII/7., és IX/1. pontjai lényegesen eltérnek a jogszabályoktól, vagy a szokásos szerződés kötési gyakorlattól, amely pontok kifejezett kiemelését utas elfogadja. Továbbá Utas kijelenti, hogy tudomásul vette a részvételi díjon felül esetlegesen fizetendő díjakról, bánatpénzről szóló tájékoztatást.